I อยู่ข้าง U เสมอ

Posted on

เวลาเธอเหงาไม่มีใคร
ให้มอง Keyboard ไว้
จะเห็นว่าจะมี I อยู่ข้าง U เสมอ

————————-

ถึงเราจะไม่ใช่ กสิกรไทย
แต่ถ้าเป็นเรื่องของ “หัวใจ”
ฝากให้เราช่วยดูแล